Podovi i ploče

Termička izolacija poda potkrovlja

Ukoliko se potkrovlje ne koristi kao stambeni prostor, potrebno je kvalitetno termički izolovati poslednju međuspratnu ploču. To možete učiniti i sa našim "belim" pločama od EPS-a (stiropora), pri čemu preporučujemo kategorije Austrotherm EPS A100, Austrotherm EPS A120 ili čak Austrotherm EPS A150.

Primena u novogradnji, ali i pri termičkoj sanaciji.

Sa ovim našim proizvodima vi možete i naknadno izolovati potkrovlje objekta koje do tada nije bilo termički izolovano. Nemojte zaboraviti da kod termički potpuno neizolovanog objekta i do 25% ukupnih energetskih gubitaka (toplote) nastaje "kroz" poslednju međuspratnu ploču, dakle iz prelaza sa poslednje "normalne" etaže ka potkrovlju objekta. Kvalitetna termoizolacija bitno umanjuje te gubitke energije (toplote), smanjuje finansijske troškove korisnika objekta i doprinosi povećanju energetske efikasnosti objekta. Naši gore navedeni proizvodi jesu kvalitetna termoizolaciona rešenja, koja su uz to veoma jednostavna u primeni (ugradnji).

Postavljanje EPS-ploča:

► 1. Armiranu betonsku ploču dobro očistiti.
► 2. Višeslojno (npr. 2-slojno) unakrsno postavljanje ploča od stiropora donosi više prednosti u poređenju sa jednoslojnim postavljanjem. Detaljnije o tome pročitajte u nastavku teksta ("Značaj i svrha termičke izolacije poslednje međuspratne ploče").  
► 3. Ploče od stiropora se postavljaju počevši iz jednog ugla. Poslednja ploča u jednom redu, ukoliko mora da se iseče, treba da bude isečena običnim građevinskim nožićem ili manjom građevinskom testerom.
► 4. Kada je termoizolacioni sloj postavljen, odozgo treba da se postavi sloj od materijala koji će omogućiti da se po potkrovlju hoda. Tu se najčešće koriste tzv. "OSB"-ploče, ploče od iverice itd.

Značaj i svrha termičke izolacije poslednje međuspratne ploče:

Ukoliko se potkrovlje ne koristi kao stambeni ili poslovni prostor (dakle ukoliko u njemu ne borave ljudi duži vremenski period u toku jednog dana ili noći), logično je da se takav jedan prostor ne zagreva korišćenjem nekog od energenata (struje, uglja, gasa, drveta...). Međutim, utoliko je važnije onda termički izolovati poslednju međuspratnu ploču postavljanjem termoizolacije u pod potkrovlja, kako bi iz zagrevane etaže ispod potkrovlja energija (toplota) u što manjoj meri "oticala" ka nezagrevanom potkrovlju, a potom preko potkrovlja i van objekta.

Mi preporučujemo da termoizolaciju u podu potkrovlja, ako je ikako moguće (ako imate dovoljno visinskog prostora), postavljate u više slojeva. Višeslojnim (npr. 2-slojnim) postavljanjem termoizolacije postižete to da EPS-ploče iz gornjeg sloja, poprečno postavljene u odnosu na one iz donjeg sloja, "preklapaju" fugne (spojeve ploča u donjem sloju). To doprinosi monolitnosti termoizolacije. Osim toga, ukoliko je termoizolacija višeslojna (a samim tim i "deblja"), ne morate pre njenog postavljanja da na armirano-betonsku ploču postavljate PE-foliju (koja ima funkciju tzv. "parne brane" koja sprečava nastanak kondenzata). Razlog za to je činjenica da EPS-sloj većih debljina poseduje dovoljnu otpornost na difuziju vodene pare (kondenzata).   

Austrotherm EPS A120 u "plivajućem podu":

1. estrih ("košuljica")
2. PE-folija
3. Austrotherm EPS A120
4. sitan pesak (kao "ravnajući sloj")
5. Austrotherm XPS P
6. Austrotherm EPS AF PLUS
7. PE-ivična traka