Ravan krov

Inverzni krov

Tzv. "inverzni krov" predstavlja pojam za ravnu krovnu konstrukciju čije je osnovno obeležje, za razliku od uobičajenih ravnih krovnih konstrukcija, to što se kod nje termoizolacioni sloj nalazi iznad hidroizolacionog sloja. Ovakva jedna krovna konstrukcija je postala moguća tek sa izumom i razvojem termoizolacionih materijala koji praktično uopšte ne upijaju vodu. Ovu krovnu konstrukciju karakterišu sledeća 3 faktora:

Sigurnost

Za dugovečnost jedne ravne krovne konstrukcije, odlučujuća je optimalna "usaglašenost" pojedinačnih funkcija konstrukcije.

Zaštita noseće konstrukcije od klimatskih uticaja, pre svega od vlage i vode, obezbeđuje se kvalitetnom i otpornom hidroizolacijom. To se najuspešnije i najefikasnije postiže kada je sama hidroizolacija dobro zaštićena od ekstremnih visokih temperatura (leti), odnosno npr. jakih mrazeva (zimi). Naš ružičasti Austrotherm XPS (termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena) je proizvod koji poseduje svojstva da adekvatno zaštiti hidroizolacioni sloj na ravnoj krovnoj konstrukciji

Logična konsekvenca koja se može izvesti iz prethodne tvrdnje je da upravo naš ružičasti Austrotherm XPS nalazi i u praksi, na gradilištima širom Evrope, svoju primenu u zaštiti hidroizolacije na ravnom krovu. Naše XPS-ploče omogućavaju hidroizolaciji da bude "oslobođena" velikih temperaturnih naprezanja.

Isto tako, naše XPS-ploče sprečavaju i oštećenja hidroizolacije koja mogu nastati tokom uobičajenih radnih procesa na gradilištu, kada ljudski faktor nenamerno (i nemarno) može biti krivac za oštećenja iste.

Ravni krovovi građeni po principu inverznih krovova se već godinama potvrđuju u praksi i odveć pripadaju tzv. "priznatim pravilima tehnike u gradnji". Na ovu formulaciju (nemački original: "Annerkannte Regel der Technik") ćete naići širom Evrope, u zemljama gde se nemački jezik koristi kao zvaničan jezik u komunikaciji (Nemačka, Austrija, Švajcarska, Luksemburg). Svaki postupak gradnje za koji važi ova formulacija - on je nesumnjiv, ispravan, nepobitan.

Jednostavnost

Jasno odvajanje noseće konstrukcije, hidroizolacije i termoizolacije - 3 sloja, sa 3 jasne funkcije. Ispod hidroizolacije vam nije potrebna nikakva tzv. "parna brana", odnosno nikakav sloj za izjednačavanje pritiska pare.

Ekonomičnost

Dobra iskustva sa inverznim krovovima u pogledu njihove dugovečnosti i jednostavnog principa gradnje su važne pretpostavke koje govore u prilog ekonomičnosti ovih krovnih konstrukcija, čiji je Austrotherm XPS neizbežan sastavni deo.

Izvanredne termoizolacione vrednosti (koeficijenti) - kao npr. podatak o koeficijentu toplotne provodljivosti koji za naš ružičasti Austrotherm XPS iznosi samo 0,035 [W/mK] za debljine do 60mm, zatim 0,036 [W/mK] za debljine do 120mm i 0,038 [W/mK] za debljine do 200mm - omogućavaju da sa našim XPS-om manjih debljina postižete istovetne efekte kao uz primenu nekih drugih termoizolacionih materijala većih debljina. A ono što se podrazumeva samo od sebe je da se uz primenu kvalitetnih termoizolacionih materijala povećava energetska efikasnost objekta, smanjuju finansijski troškovi vezani za korišćenje te energije, a istovremeno se čovek, kao korisnik i potrošač energije, uključuje u aktivnu zaštitu životne sredine. U današnje, moderno industrijsko doba, naša životna sredina je sve samo ne dovoljno zaštićena. Jačanje svesti svakog čoveka o ovoj nepobitnoj činjenici bi trebalo da bude isto tako važno, baš kao što nam je svima važna i ušteda našeg sopstvenog novca.

Varijante

Dualni krov ("Krov plus")

Dualni krov predstavlja specifičnu formu ravnog krova, tj. kombinaciju konvencionalnog toplog i inverznog krova. Termoizolacija Austrotherm EPS® (stiropor) se ovde nalazi ispod, a Austrotherm XPS® iznad hidroizolacionog sloja (kako bi hidroizolaciju štitio od mehaničkih oštećenja i negativnih uticaja usled visokih temperatura).

"Inteligentni" dualni krov posebno kod "starijih" krovova (koji možda još uvek dobro "dihtuju", ali čija termoizolaciona efikasnost danas ne odgovara zahtevima), nalazi svoju primenu. On predstavlja istovremeno jedno jednostavno i učinkovito rešenje kada je u pitanju izolacija krova koji se termički sanira.

Dualni krov nudi najveću sigurnost, s obzirom da se hidroizolacija nalazi položena ispod termoizolacionih ploča Austrotherm XPS®. Rezultat: Dualni krov vremenski "izdržava" duplo duži vremenski period bez potrebe za sanacijom nego što je to slučaj kod konvencionalnog toplog krova. Iz tog razloga se za dualni krov može reći se odlikuje sjajnim odnosom cene i učinka.

Ispod hidroizolacionog sloja imamo topli krov (uz upotrebu termoizolacije Austrotherm EPS®) koji može biti izveden sa padom ili bez njega.

Dualni krov1. drenažni sloj (šljunak granulacije 16/32)
2. geotekstilna folija 
3. Austrotherm XPS® TOP 30
4. od ranije postojeća hidroizolacija 
5. Austrotherm EPS® A120 ili Austrotherm EPS® A150
6. parna brana i sloj za izjednačavanje pritiska pare
7. sloj sa padom
8. armirana betonska ploča

 

Relevantni proizvodi:

► Austrotherm XPS® TOP 30
► Austrotherm EPS® A120
► Austrotherm EPS® A150

Pošljunčeni inverzni krov

Najjednostavnija forma ravnog krova koji se termički izoluje po principu inverznosti je pošljunčeni inverzni krov. Šljunak kao završni gornji sloj istina ne sprečava hodanje po takvom krovu, ali je to kretanje svakako otežano. Naš Austrotherm XPS TOP 30 (na donjoj skici su prikazane ploče sa "falcom", tj. sa stepenastim rezom) je, to ponavljamo, termoizolacioni materijal koji je otporan na mraz i koji jako dobro zaptiva vlagu (vodu) - ne upija je!

Pošljunčeni inverzni krov1. šljunak (granulacija 16/32)
2. filter, zaštitni sloj 
3. Austrotherm XPS TOP 30
4. hidroizolacija
5. armirana betonska ploča

Relevantni proizvod:

► Austrotherm XPS® TOP 30

Krovno parkiralište

Izvođenje inverznog krova koji podnosi teža mehanička (pritisna) opterećenja se, logično, nameće na površinama na kojima se kreću vozila i mašine. Jedan takav slučaj je i na ravnim krovovima javnih garaža, na krovnoj površini koja vrlo često služi takođe kao parking prostor.

Iz tog razloga preporučujemo primenu i ugradnju naših termoizolacionih ploča od ekstrudiranog polistirena, pri čemu možete birati između artikala Austrotherm XPS® TOP 30, Austrotherm XPS® TOP 50 i Austrotherm XPS® TOP 70. Za postizanje optimalne termičke izolacije preporučuje se debljina ploče od minimum 200 mm. Nakon postavljanja termoizolacionog sloja, a zatim i nanošenja sloja šljunka, postavlja se završni sloj koji može biti ploča od prefabrikovanog armiranog betona, klasična armirana betonska ploča ili se eventualno mogu postaviti tzv. “flaster“- ploče.  

1. završni sloj (npr. armirani beton)
2. geotekstilna folij
3. drenažni sloj (šljunak granulacije od 2/8 do 16/32)
4. Austrotherm XPS TOP 30 / 50 / 70
5. hidroizolacija (npr. bitumen)
6. sloj sa padom
7. armirana betonska ploča

Relevantni proizvod:

► Austrotherm XPS® TOP 30
► Austrotherm XPS® TOP 50
► Austrotherm XPS® TOP 70

Krovna terasa

Pojam krovne terase nije isključivo vezan za krov, kao vrh jednog objekta. Nju možete imati i iznad garaže, sloja zemljišta itd. Reč je u svakom slučaju o formi inverznog krova (kad je u pitanju način termičke izolacije i redosled raznih slojeva u konstrukciji) u kojoj terasne ploče predstavljaju završni sloj. One se mogu oslanjati ili na "lagere" (koji mogu biti čak i komadi našeg termoizolacionog materijala Austrotherm XPS), ili na sloj šljunka. Na ovakvu konstrukciju možete postaviti bilo koje vrste terasnih ploča, čak i one najvećih težina. Naš Austrotherm XPS TOP 30 podnosi pritisno opeterećenje od čak 11 t/m² (i to pri 5% stišljivosti, koja je gornja granica za određivanje opteretivosti materijala na pritisak).   

Oslanjanje na „lagere“

1. terasne ploče
2. oslonac ("lager"), Austrotherm XPS TOP 30
3. geotekstilna folija
4. Austrotherm XPS TOP 30
5. zaštitni sloj (folija)
6. armirana betonska ploča

 

  

Oslanjanje na sloj šljunka

1. terasne ploče
2. amortizacioni" drenažni sloj (šljunak granulacije 2/8)
3. geotekstilna folija
4. Austrotherm XPS TOP 30
5. zaštitni sloj (folija)
6. armirana betonska ploča

 

 

Relevantni proizvod:

► Austrotherm XPS® TOP 30

Ozelenjeni krov

Ozelenjeni krovovi su u trendu! Oni oslikavaju čovekovu potrebu i čežnju za prirodnim okruženjem, a ono je, posebno u velikim gradovima, nešto što fali ljudskoj populaciji koja tamo živi i radi. Nećemo preterati ako kažemo i da je reč o kvalitetu života do kojeg je svakom ljudskom biću stalo. Ne samo u urbanim i gusto naseljenim gradskim stambenim područjima, već i u oblasti komunalnog i industrijskog građevinarstva, ozelenjeni krovovi mogu stvoriti životni prostor za biljke.    

Biljke, kao što to znamo, proizvode kiseonik, regulišu vlažnost vazduha, pročišćavaju vazduh kojim smo okruženi i stvaraju time jednu povoljniju mikro klimu. Ozelenjeni krovovi imaju visoku ekološku vrednost. Moderne konstrukcije ravnog krova, kao ona izrađena po principu inverznog krova i uz upotrebu naših termoizolacionih materijala na bazi XPS-a, predstavljaju jednu sigurnu bazu (osnovu) za dostizanje tih ekoloških vrednosti. Što se samog čoveka i njegovog zdravlja tiče, oni predstavljaju u praksi kako fizičko, tako i psihičko poboljšanje kvaliteta života svakog pojedinca.

Inverzni krov sa ekstenzivnim zelenilom
Ekstenzivno zelenilo predstavlja vegetacione forme koje se održavaju i razvijaju same od sebe i čiji se izgled menja sa vremenom. One se niti zalivaju, niti seku. One su pogodne i iz statičkih razloga. Po površinama prekrivenim ekstenzivnim zelenilom se u principu ne gazi, ne trebaju se smatrati prohodnim. Izuzetak su jedino radnje u cilju održavanja ekstenzivnog zelenila.   

Inverzni krov sa intezivnim zelenilom 
Intenzivno zelenilo obuhvata travnate površine i razne zasade, vegetaciju. Ono je po mnoštvu namena i mogućnosti oblikovanja slično drugim slobodnim površinama koje su "vezane" za zemljišno tlo. Korišćeni zasadi (biljke) moraju biti zalivani, odnosno generalno negovani. Ovde je preko potreban drenažni sloj, npr. od šljunka. Prohodnost preko intezivnog zelenila je principijelno moguća i realna u praksi.

 

 

1. vegetacioni sloj
2. geotekstilna folija
3. drenažni sloj (šljunak granulacije od 2/8 do 16/32)
4. zaštitna folija
5. Austrotherm XPS TOP 30
6. hidroizolacija (otporna na kontakt sa korenjem)
7. armirana betonska ploča

 

Relevantni proizvod:

► Austrotherm XPS® TOP 30