Austrotherm EPS – elementi za krovni nagib

Formiranje sloja za pad na ravnom krovu - uz korišćenje Austrotherm EPS® (stiropor)

U zavisnosti od odabranog rešenja, vrste ravnog krova i predviđenim materijalima za termičku izolaciju, nagib krovnih ravni (po definiciji pojma „ravan krov“ u austrijskoj normi B 7220) kreće se između 1% i 22%. U praksi se najčešće primenjuje pad do 5%. Arhitekte / projektanti i izvođači radova su glavne ciljne grupe kojima posvećujemo pažnju kada su u pitanju naše stiropor ploče sa nagibom.

Krovni nagib (sloj za pad) je neizostavan deo svakog ravnog krova. On se u prošlosti najčešće izrađivao kao sloj cementnog estriha, lakog betona, ili betona, a postavljao se ili na konstrukciju, ili na termoizolaciju (a ispod završnog sloja). Glavni nedostatak pri korišćenju ovih materijala za formiranje sloja za pad se ogleda u činjenici da je reč o „mokrom postupku“, dakle neophodno je vreme za sušenje. Sem toga, reč je o mašinskoj obradi (što uvećava troškove), ugradnja je uslovljena klimatskim prilikama (problem sa vodom i vlagom iz padavina, koja može „ostati“, tj. dugo isparavati iz konstrukcije), a postoji i velika verovatnoća greške pri ugradnji.

U novije vreme, kako se usavršavju građevinski materijali, tako se usavršavaju i metode u građenju, pa je tako i Austrotherm na evropskom tržištu već ponudio (a uskoro će to učiniti i na tržištu Srbije) princip „dva u jedan“, a to je – termoizolaciju koja u isto vreme predstavlja i sloj za pad na ravnom krovu!

Table od EPS-a (stiropora) se isecaju po narudžbini, za svaku zadatu osnovu ravnog krova - kako za projektovanu debljinu termoizolacije, tako za nagib. Nakon što se na armiranobetonsku (AB) ploču postavila parna brana, koja ima funkciju sprečavanja prodora pare i vlage u termoizolaciju, pristupa se postavljanju termoizolacije. Za ovu namenu se koristedve „najtvrđe“ kategorije Austrotherm-stiropora, a to su Austrotherm EPS® 120 i Austrotherm EPS® A150. Koja od njih dve će naći svoju primenu na konkretnom objektu – to zavisi od projektovanog opterećenja. Princip je takav da se termoizolacione ploče ređaju u dva nivoa. Donji nivo čine standardne ravne termoizolacione ploče (pravougaonog poprečnog preseka), a gornji nivo čine ploče sa zadatim nagibom (trapezastog poprečnog preseka). Debljina ravnih ploča u donjem nivou se određuje od objekta do objekta, u zavisnosti od proračuna neophodne minimalne debljine termoizolacije. Nagib ploča iz gornjeg nivoa varira naravno od zadatog nagiba, tj. od generalne „geometrije“ ravnog krova i tačnog položaja svih slivnika. Standardne dimenzije ploče sa nagibom su. 500mm x 1000mm, 1000mm x 1000mm i 1000mm x 1250mm. Alternativno se u donjem nivou, umesto standardnih termoizolacionih ploča od EPS-a, može koristiti Austrotherm XPS® 30. Ova varijanta je skuplja, ali su poznate sve prednosti naših ružičastih termoizolacionih ploča. Preko termoizolacionih ploča se postavlja geotekstilna folija, pa sloj šljunka kao balast, ili hidroizolaciona membrana (PVC ili EPDM).

Prednosti formiranja sloja za pad uz pomoć termoizolacije:

ekonomičnost (ušteda u materijalu, vremenu rada, tj. generalno novčana ušteda)
značajno olakšana konstrukcija u odnosu na konstrukciju sa krovnim padom formiranim u cementnoj košuljici
veća preciznost u radu (manja mogućnost greške pri postavljanju)

Primena

Karakteristike proizvoda

  • Ekološki proizvod
  • Ogromna ušteda u masi ravnjajućeg sloja / sloja za pad
  • Izrada pada sa besprekoran odvod vode
  • Pogodno za velike površine
  • Eliminiše pojavu toplotnih mostova

Tehničke karakteristike

Sadržaj ćelija: vazduh
 Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163
 

Privatna lica i izvođači radova


Pronađi distributera

Trgovci građevinskim materijalima


Kontakt za porudžbine